Galiojantys kvietimai

Šiuo metu galiojantys kvietimai teikti paraiškas
Kvietimas Nr. 1
Sociokultūrinių ir kitų laisvalaikio užimtumo veiklų bei savipagalbos grupių organizavimas socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui nuo 14 m. (iš socialinės rizikos šeimų ar skurstančių šeimų).
Kvietimas Nr. 2
Sociokultūrinių ir psichosocialinių paslaugų kūrimas ir organizavimas pabėgėliams, skatinant ir užtikrinant bendruomenės savanorišką veiklą bei bendradarbiavimą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis.
Kvietimas Nr. 3
Darbingų neaktyvių gyventojų neformalus profesinis mokymas (neformalus švietimas) ir įgytų žinių pritaikymas darbinėje veikloje, pasitelkiant aktualias darbo rinkoje specialybes, savanorystę.
Kvietimas Nr. 4
Darbingų neaktyvių asmenų užimtumo skatinimas ir organizavimas, siekiant užtikrinti su tradiciniu amatu, tautodaile ir (ar) rankdarbiais susijusių kompetencijų įgijimą.
Kvietimas Nr. 5
Mokymų organizavimas ir reikalingos įrangos suteikimas verslą ar savarankišką veiklą pradėjusiems darbingiems negalią turintiems asmenims.
Kvietimas Nr. 6
Kompleksinė pagalba jauniems (iki 29 m.) darbingiems bedarbiams ir neaktyviems asmenims ugdant verslumo gebėjimus ir suteikiant paramą (t.y. įranga arba priemonės) verslo (susijusio su laisvalaikio pramogomis) pradžiai.