Archyvas

Kvietimai teikti paraiškas 2020 metai
Kvietimas Nr. 1
Sociokultūrinių ir psichosocialinių paslaugų kūrimas ir organizavimas pabėgėliams, skatinant ir užtikrinant bendruomenės savanorišką veiklą bei bendradarbiavimą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis.
Kvietimas Nr. 2
Darbingų neaktyvių gyventojų neformalus profesinis mokymas (neformalus švietimas) ir įgytų žinių pritaikymas darbinėje veikloje, pasitelkiant aktualias darbo rinkoje specialybes, savanorystę.
Kvietimas Nr. 3
Darbingų neaktyvių asmenų užimtumo skatinimas ir organizavimas, siekiant užtikrinti su tradiciniu amatu, tautodaile ir (ar) rankdarbiais susijusių kompetencijų įgijimą.
Kvietimas Nr. 4
Mokymų organizavimas ir reikalingos įrangos suteikimas verslą ar savarankišką veiklą pradėjusiems darbingiems negalią turintiems asmenims.
Kvietimas Nr. 5
Kompleksinė pagalba jauniems (iki 29 m.) darbingiems bedarbiams ir neaktyviems asmenims ugdant verslumo gebėjimus ir suteikiant paramą (t.y. įranga arba priemonės) verslo (susijusio su laisvalaikio pramogomis) pradžiai.
Kvietimai teikti paraiškas 2017 metai
Kvietimas Nr. 1
Psichosocialinių paslaugų bei intensyvių krizių įveikimo pagalbos paslaugų organizavimas ir teikimas pažeidžiamiems darbingiems asmenims ir jų šeimos nariams (asmenims, patyrusiems smurtą; socialinę atskirtį dėl amžiaus, tautybės, seksualinės orientacijos ir kt. patiriantiems asmenims).
Kvietimas Nr. 2
Sociokultūrinių ir kitų laisvalaikio užimtumo veiklų bei savipagalbos grupių organizavimas socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui nuo 14 m. (iš socialinės rizikos šeimų ar skurstančių šeimų).
Kvietimas Nr. 3
Gyvenimo konsultanto paslaugos darbingiems asmenims ir jų šeimos nariams organizavimas savižudybių ir priklausomybių prevencijai stiprinti Kaišiadorių mieste skatinant ir organizuojant savanorišką veiklą.
Kvietimas Nr. 4
Sociokultūrinių ir psichosocialinių paslaugų kūrimas ir organizavimas pabėgėliams, skatinant ir užtikrinant bendruomenės savanorišką veiklą bei bendradarbiavimą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis.
Kvietimas Nr. 5
Vyresnio amžiaus darbingų neaktyvių asmenų užimtumo iniciatyvų skatinimas ir įgyvendinimas, įsteigiant vyresnio amžiaus savanorių klubą ir užtikrinant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo tinklų kūrimą ir palaikymą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis.
Kvietimas Nr. 6
Darbingų neaktyvių gyventojų neformalus profesinis mokymas (neformalus švietimas) ir įgytų žinių pritaikymas darbinėje veikloje, pasitelkiant aktualias darbo rinkoje specialybes, savanorystę.
Kvietimas Nr. 7
Darbingų neaktyvių asmenų užimtumo skatinimas ir organizavimas, siekiant užtikrinti su tradiciniu amatu, tautodaile ir (ar) rankdarbiais susijusių kompetencijų įgijimą.
Kvietimas Nr. 8
Verslo konsultacijų ir mentorystės paslaugų teikimas informuojant tikslinę grupę apie projekto galimybes bei siekiant jiems suteikti verslumo kompetencijas, sukuriant ir palaikant bendradarbiavimo tinklus su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis.
Kvietimas Nr. 9
Mokymų organizavimas ir reikalingos įrangos suteikimas verslą ar savarankišką veiklą pradėjusiems darbingiems negalią turintiems asmenims.
Kvietimas Nr. 10
Kompleksinė pagalba jauniems (iki 29 m.) darbingiems bedarbiams ir neaktyviems asmenims ugdant verslumo gebėjimus ir suteikiant paramą (t.y. įranga arba priemonės) verslo (susijusio su laisvalaikio pramogomis) pradžiai.