D.U.K.

2017-04-14 renginio vietos projektų rengėjams, skaidrės:

Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija čia

PFSA reikalavimai – Kriterijų aprašas čia

PFSA Procedūrų aprašas čia

Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas reikalavimų atmintinė čia

Projektų vertinimas (1)

Vadovaujantis PFSA 65 punktu, paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo valstybės projekto paraiškos gavimo dienos. Vadovaujantis PFSA 66 punktu, Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), įgyvendinančiosios institucijos sprendimu paraiškų vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančios institucijos sprendimu, bet ne daugiau kaip 30 dienų.

Projekto dalyvių mokymai (1)

Pagal PFSA 81.3.4 punktą, „pasibaigus mokymui neformaliojo mokymo teikėjas išduotų projekto veiklų dalyviui, baigusiam neformaliojo mokymo programą, neformaliojo mokymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą, o projekto veiklų dalyviui, nebaigusiam neformaliojo mokymo programos, – mokymąsi pagal neformaliąją programą patvirtinantį dokumentą, kuriame būtų nurodyta faktiškai įvykdytų mokymų trukmė (valandomis)“.

Taip pat įgyvendinant 10.3.1 veiklą būtų aktualūs šie PFSA punktai:

81.3.1. mokymus vykdytų švietimo teikėjai (t. y. mokykla, laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), o asmuo, ugdantis projekto veiklų dalyvius, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnio nuostatas turėtų teisę dirbti mokytoju pagal neformaliąsias švietimo programas;

81.3.2. tuo atveju, kai mokymus vykdantis švietimo teikėjas nėra projekto vykdytoju, partneriu ir (ar) projektą vykdančiu personalu, mokymai būtų vykdomi pagal projekto vykdytojo ar partnerio su išorės tiekėju – neformaliojo švietimo teikėju sudarytą mokymo paslaugų teikimo sutartį.

 

Nei PFSA, nei 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše nėra nurodytų konkrečių nuostatų, pagal kurias būtų laikoma, kada dalyvis sėkmingai baigė mokymus ir kada jau  gali būti išduodamas pažymėjimas. Mes užskaitome stebėsenos rodiklį vos pirmą kartą dalyviui sudalyvavus veikloje.

Kiek žiūrėjau LR Švietimo įstatymą ir LR Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymą, neradau nuostatų dėl baigimo pažymėjimo išdavimo reikalavimų. Vadinasi, neformalių mokymų atveju paslaugos teikėjas gali taikyti savo praktiką (tai turėtų būti nurodyta paslaugų mokymų teikimo sutartyje). Išlaidos bus kompensuojamos atsižvelgus į faktinį dalyvių lankymą.

Projekto išlaidos (2)

Pagal projektų administravimo ir finansavimo taisykles:

6.18. Netiesioginės projekto išlaidos – išlaidos, kurios nėra skiriamos tiesiogiai projekto veikloms įgyvendinti, tačiau yra būtinos ir tiesiogiai susijusios su tiesioginėmis projekto išlaidomis.

 1. Tiesioginėms projekto išlaidoms negali būti priskiriamos šios išlaidos:

435.1. projekto administravimo išlaidos:

435.1.1. projekto vykdytojo ir (ar) partnerių darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos už laiką, dirbtą administruojant projektą (darbo užmokesčio išlaidos apima šių Taisyklių 418 punkte nurodytas išlaidas);

435.1.2. projektą administruojančių asmenų mokymų projekto administravimo klausimais išlaidos;

435.1.3. su projekto administravimo reikmėmis susijusių prekių įsigijimo išlaidos;

435.1.4. su projekto administravimo reikmėmis susijusių patalpų nuomos išlaidos;

435.1.5. įrangos, transporto priemonių, kai jos susijusios su projekto administravimu, nuomos išlaidos;

435.1.6. projekto administravimo paslaugų, teisinių ir kitų konsultacijų išlaidos;

435.1.7. projekto administravimo reikmėms būtinų komunalinių ir ryšio paslaugų išlaidos ir įsigyto ir (arba) nuomojamo turto eksploatavimo išlaidos;

435.1.8. kitos su projekto administravimu susijusios išlaidos;

435.2. projekto lėšų panaudojimo patikrinimo faktinių pastebėjimų ataskaitos ir (arba) išvadų dėl skirtų lėšų panaudojimo parengimo paslaugų (audito) pirkimo išlaidos;

435.3. finansinių paslaugų pirkimo išlaidos (avanso draudimo išlaidos, kredito įstaigos mokesčiai ir kitos finansinių paslaugų pirkimo išlaidos).

435.4. turto draudimo išlaidos (tik iš ESF lėšų bendrai finansuojamų projektų).

 

Pagal Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams (toliau – Rekomendacijos):

„Išlaidos priskiriamos netiesioginėms išlaidoms:

 • projekto vykdytojo ir (arba) jo partnerių darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos už laiką, dirbtą administruojant projektą;
 • projektą administruojančių asmenų mokymo projekto administravimo klausimais išlaidos;
 • su projekto administravimo reikmėmis susijusių prekių įsigijimo išlaidos;
 • su projekto administravimo reikmėmis susijusių patalpų nuomos išlaidos;
 • įrangos, transporto priemonių nuomos išlaidos, kai jos yra susijusios su projekto administravimu;
 • projekto administravimo paslaugų, teisinių ir kitų konsultacijų išlaidos;
 • projekto administravimo reikmėms būtinų komunalinių ir ryšio paslaugų išlaidos ir įsigyto ir (arba) nuomojamo turto eksploatavimo išlaidos;
 • kitos su projekto administravimu susijusios išlaidos;
 • projekto lėšų panaudojimo patikrinimo faktinių pastebėjimų ataskaitos ir (arba) išvadų dėl skirtų lėšų panaudojimo parengimo paslaugų (audito) įsigijimo išlaidos;
 • finansinių paslaugų pirkimo išlaidos (projektui vykdyti išmokamo avanso garantijos arba laidavimo išlaidos, kredito įstaigos mokesčiai ir kitos finansinių paslaugų pirkimo išlaidos);
 • turto draudimo išlaidos (tik iš ESF bendrai finansuojamų projektų).

 

Tačiau Rekomendacijų 49 p. numatyta, kad  „Projekto vykdytojui ar partneriui nepanaudojus visų lėšų, gautų pagal fiksuotąją normą, fiksuotuosius įkainius ar fiksuotąsias sumas, lėšų likutį jis gali panaudoti kitoms projekto išlaidoms apmokėti, jei jos nėra apmokamos iš kitų projektui skirtų lėšų, kitoms paties vykdomų projektų išlaidoms arba kitoms projekto vykdytojo ar partnerio reikmėms apmokėti, jei tokios išlaidos yra būtinos ir nėra apmokamos iš kitiems projektams skirtų lėšų arba iš kitų finansavimo šaltinių. Atlikdamas šiuos veiksmus projekto vykdytojas ar partneris privalo laikytis teisės aktų, reglamentuojančių jo buhalterinę apskaitą.“

Taip pat pagal Rekomendacijų 28 p. „Projekto pajamomis taip pat nėra laikomos projekto vykdytojo dėl supaprastintai apmokamų išlaidų sutaupytos lėšos“.

 

Todėl  sutaupius netiesiogines išlaidas pagal fiksuotąją normą, būtų galima iš jų pasidengti trūkstamas tiesiogines išlaidas.

Jeigu šioms išlaidoms taikomi supaprastinti įkainiai, tuomet darbo laiko apskaitos žiniaraščių nereiktų teikti. Jeigu šioms išlaidoms nėra taikomi supaprastinimai, tuomet vykdančio personalo darbo laiko apskaitos žiniaraščiai teikiami su MP.  Pateikiu platesnį išaiškinimą.

Pagal supaprastintų išlaidų apmokėjimo būdų taikymo metodiką (kai taikomi supaprastinimai dėl šių išlaidų), teikiami tokie dokumentai:

 • Pažyma dėl projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo apskaičiavimo  taikant fiksuotuosius įkainius;
 • Darbo sutartis ar savanoriškos veiklos sutartis;
 • Institucijos vadovo įsakymo (-ų) ar potvarkio (-ų) (jeigu taikoma institucijoje) kopija.

Pagal išlaidų pagrindimo dokumentų, teikiamų su mokėjimo prašymais, metodiką (kai netaikomi supaprastinimai dėl šių išlaidų ir kai teikiami visi išlaidų pagrindimo dokumentai) reiktų pateikti šiuos dokumentus:

 • dokumentai, kuriuose nustatomos asmenų darbo funkcijos ir darbo užmokestis, pavyzdžiui, darbo sutartys arba jų išrašai (teikiama pirmą kartą deklaruojant išlaidas arba pakeitus sutarties sąlygas), projekto vykdytojo ar partnerio vadovo įsakymas ar potvarkis dėl darbuotojų paskyrimo dirbti įgyvendinant projektą (jei taikoma organizacijoje, kuriame turėtų būti nurodytos darbuotojo pareigos įgyvendinant projektą, projekto numeris ir (arba) pavadinimas, darbo įgyvendinant projektą laikas ir trukmė, darbo užmokestis arba jo apskaičiavimo tvarka (taikoma tik projektą vykdantiems asmenims). Esant itin dideliam vykdančiojo personalo darbuotojų skaičiui (daugiau nei 30 darbuotojų), deklaruojant pirmųjų darbuotojų DU, prašoma pateikti darbo sutartis, o vėliau gali būti teikiami lygiaverčiai dokumentai (projektą vykdančių asmenų ir projekto dalyvių darbo sutarčių, darbo sutarčių pakeitimų ir įsakymų pažyma). Deklaruojant projekto veiklose dalyvaujančių asmenų (toliau – dalyvių) darbo užmokesčio išlaidas darbo sutartys ar lygiaverčiai dokumentai (gali būti teikiama pažyma projektą vykdančių asmenų ir projekto dalyvių darbo sutarčių, darbo sutarčių pakeitimų ir įsakymų pažyma) gali būti prašomi esant poreikiui.;
 • įsakymai dėl priedų ar priemokų skyrimo (taikoma tik projektą vykdantiems asmenims bei tuo atveju, kai esant poreikiui paprašoma deklaruojant dalyvių darbo užmokestį);
 • įgaliojimas pasirašyti darbo sutartį, kai ją pasirašo ne įstaigos vadovas (taikoma tik projektą vykdantiems asmenims bei tuo atveju, kai esant poreikiui paprašoma dalyvių darbo sutarčių ar lygiaverčio dokumento);
 • dėl individualiųjų įmonių savininkų, mažųjų bendrijų narių ir ūkinių bendrijų tikrųjų narių: dokumentai, kuriais įrodoma, kad asmuo yra individualiosios įmonės savininkas, mažosios bendrijos narys ar ūkinės bendrijos tikrasis narys, sutartys arba jų išrašai ir įrodymo dokumentai apie Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruotas ir faktiškai paimtas lėšas, kurios laikomos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis; paslaugų (civilinės) sutartys su mažųjų bendrijų vadovais ir kiti šių paslaugų išlaidų pagrindimo dokumentai (tuo atveju, kai vadovaujantis Rekomendacijų 142 punkto nuostatomis išlaidos pagal paslaugų (civilines) sutartis su projektą vykdančių mažųjų bendrijų vadovais pareiškėjo nuožiūra priskiriamos darbo užmokesčio išlaidoms);
 • dokumentiniai įrodymai apie asmenų įgyvendinant projektą išdirbtą darbo laiką (pavyzdžiui, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai ar laikaraščiai) (taikoma tik projektą vykdantiems asmenims);
 • apskaičiuojant vykdančiojo personalo darbo užmokestį turi būti pateikiama pažyma dėl darbo užmokesčio priskaitymo, išmokėjimo ir priskyrimo projektui, o apskaičiuojant dalyvių darbo užmokestį turi būti pateikiama pažyma dėl darbo užmokesčio priskaitymo, išmokėjimo ir priskyrimo projektui (ESF projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokestis);
 • patvirtinimas dėl darbuotojų pareigybės aprašymuose nurodytų funkcijų nedubliavimo (pateikiamas tik pirmą kartą deklaruojant kiekvienos įstaigos vykdančiojo personalo darbuotojų darbo užmokesčio išlaidas (forma Nr. FR-047);
 • dokumentai, kuriais pagrindžiamas darbuotojo darbo funkcijų atlikimas: pareigybių aprašymai, kuriuose nurodytas darbas įgyvendinant projektą (kai pirmą kartą deklaruojamas asmens darbo užmokestis), arba projektą vykdančių asmenų pažymos dėl atliktų darbų pagal darbo sutartis (taikoma tik projektą vykdantiems asmenims);
 • apmokėjimo dokumentai (jei taikoma).
 • kai deklaruojamos darbo užmokesčio išlaidos, skirtos sumokėti už galutinių produktų sukūrimą, – galutinių produktų elektroninės versijos (patys galutiniai produktai tikrinami patikrų vietoje metu). Gali būti prašomi kokybės patvirtinimo dokumentai (pagal nustatytą organizacijos vidaus tvarką parengti arba išorinių institucijų (ekspertų) pateikti dokumentai) (taikoma tik projektą vykdantiems asmenims).

Deklaruojant dalyvių (viešojo valdymo institucijų, privačių juridinių asmenų projektų dalyvių ar trečiųjų šalių, kurios priskiriamos privatiems juridiniams asmenims, darbuotojų) DU:

 • Mokėjimo prašymuose projekto vykdytojas turi nurodyti projekto dalyvių dalyvavimo projekto veiklose valandų skaičių (pasiektų vienetų skaičių pagal fizinį rodiklį ir kiekvieną juridinį asmenį) ir, taikant privačių juridinių asmenų projekto dalyvių darbo užmokesčio (viešojo valdymo institucijų, privačių juridinių asmenų projektų dalyvių ar trečiųjų šalių, kurios priskiriamos privatiems juridiniams asmenims, darbuotojų) fiksuotuosius įkainius, apskaičiuotą projekto dalyvių darbo užmokesčio išlaidų sumą.

Pagal išlaidų pagrindimo dokumentų, teikiamų su mokėjimo prašymais, metodiką  (kai netaikomi supaprastinimai dėl šių išlaidų  ir kai teikiami ne visi išlaidų pagrindimo dokumentai) reiktų pateikti šiuos dokumentus:

Deklaruojant vykdančiojo personalo DU:

 • pažyma dėl darbo užmokesčio priskaitymo, išmokėjimo ir priskyrimo projektui;
 • darbo sutartys. Esant itin dideliam vykdančiojo personalo darbuotojų skaičiui (daugiau nei 30 darbuotojų), deklaruojant pirmųjų darbuotojų DU, prašoma pateikti darbo sutartis, o vėliau gali būti teikiami lygiaverčiai dokumentai (projektą vykdančių asmenų ir projekto dalyvių darbo sutarčių, darbo sutarčių pakeitimų ir įsakymų pažyma);
 • pažyma dėl atliktų darbų pagal darbo sutartis (jei taikoma).

Deklaruojant dalyvių DU:

 • pažyma dėl darbo užmokesčio priskaitymo, išmokėjimo ir priskyrimo projektui (ESF projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokestis),
 • Esant poreikiui gali būti prašoma pateikti darbo sutartis arba lygiaverčius dokumentus (gali būti teikiama pažyma projektą vykdančių asmenų ir projekto dalyvių darbo sutarčių, darbo sutarčių pakeitimų ir įsakymų pažyma);

Deklaruojant dalyvių (viešojo valdymo institucijų, privačių juridinių asmenų projektų dalyvių ar trečiųjų šalių, kurios priskiriamos privatiems juridiniams asmenims, darbuotojų) DU:

Mokėjimo prašymuose projekto vykdytojas turi nurodyti projekto dalyvių dalyvavimo projekto veiklose valandų skaičių (pasiektų vienetų skaičių pagal fizinį rodiklį ir kiekvieną juridinį asmenį) ir, taikant privačių juridinių asmenų projekto dalyvių darbo užmokesčio (viešojo valdymo institucijų, privačių juridinių asmenų projektų dalyvių ar trečiųjų šalių, kurios priskiriamos privatiems juridiniams asmenims, darbuotojų) fiksuotuosius įkainius, apskaičiuotą projekto dalyvių darbo užmokesčio išlaidų sumą.

Projekto dalyviai (4)

Taip. Pagal priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 22.4 papunktį, vykdant pagalbos verslo pradžiai teikimo veiklas tinkama tikslinė grupė – jauno verslo subjektų, kurių veiklos vykdymo vieta – vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija, atstovai ir darbuotojai;
pagal priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 3.4 papunktį, jaunu verslo subjektu suprantama tam tikrą laiką veikianti labai mažai įmonė arba savarankišką darbą vykdantis asmuo, atitinkantys Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtą smulkaus ir vidutinio verslo subjekto sampratą;
pagal Socialinių įmonių įstatymo 3 str. 1 d., socialine įmone suprantama socialinės įmonės statusą įgijusi Lietuvos Respublikoje įsteigta įmonė ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigta įmonė ar jos filialas, atitinkantys Socialinių įmonių įstatyme nustatytas sąlygas.
Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 2 str. 3 d. apibrėžta, kad įmonė – juridinis asmuo, vykdantis ūkinę komercinę veiklą. Viešųjų įstaigų įstatymo 3 str. 4 d. nustatyta, kad viešoji įstaiga turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais.

Vadovaujantis PFSA 3.4 punktu, Jauno verslo subjektas – ne ilgiau kaip dvejus metus veikianti labai maža įmonė arba savarankišką darbą vykdantis vertin asmuo, atitinkantys Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtą smulkaus ir vidutinio verslo subjekto sampratą. Laikoma, kad labai maža įmonė veikia ne ilgiau kaip dvejus metus, jei ši įmonė ne anksčiau kaip prieš dvejus metus yra įregistruota Juridinių asmenų registre. Laikoma, kad fizinis asmuo savarankišką darbą vykdo ne ilgiau kaip dvejus metus, jei:

 • yra praėję ne daugiau nei dveji metai nuo jo individualios veiklos pradžios datos, nurodytos jam išduotoje individualios veiklos pažymoje, ir jam individualios veiklos pažyma individualiai veiklai vykdyti yra išduota pirmą kartą arba praėjus ne mažiau nei trims metams nuo anksčiau jo pagal individualios veiklos pažymą vykdytos individualios veiklos nutraukimo (taikoma asmenims, vykdantiems individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą);
 • arba yra praėję ne daugiau nei dveji metai nuo tada, kai jam pirmą kartą buvo išduotas verslo liudijimas (nesvarbu, kokiai veiklos rūšiai) (taikoma asmenims, vykdantiems individualią veiklą pagal verslo liudijimą).

Vadovaujantis PFSA 24.1 punktu, priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklio „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“ (rodiklio kodas – P.S.376) minimali siektina reikšmė – 5 dalyviai.

Tokie kursai yra vykdomi pagal neformaliojo švietimo programas, todėl, siekiant projekto tikslų, jie galėtų būti finansuojami (tiek apmokant projekto vykdytojo ar partnerio darbuotojų, vykdančių mokymus, darbo užmokesčio ir kt. kursams vykdyti reikalingas išlaidas (kai kursus vykdo pats projekto vykdytojas ar partneris), tiek kursų vedimo paslaugų išlaidas (kai kursai vedami pagal su išorės paslaugų teikėju sudarytas sutartis), išskyrus atvejus, kai tokie kursai vykdomi pagal Aprašo 10.1.1 papunktyje numatytas veiklas, siekiant mažinti gyventojų esamą socialinę atskirtį .
Tuo atveju, jei kursai organizuojami vykdant projekto veiklas, atitinkančias Aprašo 10.1.1 papunktyje numatytą veiklą:
– projekto vykdytojo darbuotojų, organizuojančių tikslinei grupei kursus, darbo užmokestis gali būti finansuojamas tik kaip nuosavas įnašas – Aprašo 44 punkte pateiktos lentelės 5.1 papunktyje nustatyta, kad tuo atveju, kai vykdomos projekto veiklos, atitinkančios Aprašo 10.1.1 papunktyje nurodytas veiklas, projekto veiklas vykdančių projekto vykdytojo ir partnerio organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio ir susijusių kasmetinių atostogų bei darbdavio įsipareigojimų, apskaičiuotų ir išmokėtų už darbo laiką, kurio metu darbuotojai vykdę projekto veiklas, išlaidos, taip pat projekto veiklas vykdančių fizinių asmenų, dirbančių pagal autorines ar paslaugų sutartis, išlaidos, yra tinkamos finansuoti tik kaip projekto vykdytojo ir (ar) partnerio nuosavas įnašas;
– negali būti finansuojamos kursų paslaugos, teikiamos pagal paslaugų teikimo sutartis -Aprašo 44 punkte pateiktos lentelės 5.16 papunktyje nustatyta, kad tuo atveju, kai vykdomos 10.1.1 papunktyje numatytos veiklos, negali būti finansuojamos iš išorės tiekėjų perkamų socialinių ir kitų socialinei atskirčiai mažinti skirtų paslaugų išlaidos;
– gali būti finansuojami kursai savanoriams, kurie projekto vykdymo metu savanorystės pagrindu vykdys tikslinės grupės pavežėjimo paslaugas – Aprašo 10.5 punkte numatyta, kad pagal Aprašą remiamas savanorių mokymas, o Aprašo 44 punkte pateikiamos lentelės 5.10 papunktyje numatyta, kad pagal Aprašą yra tinkamos finansuoti projekto veiklas vykdančių savanorių mokymų, reikalingų savanorius parengti savanoriškos veiklos atlikimui, išlaidos. Svarbu pažymėti, kad šiuo atveju savanoriai turėtų pagalbą projekto metu teikti ne tik savo artimiesiems giminaičiams.
Pagal Aprašą negalėtų būti finansuojami mokymai, skirti vairuotojo profesijai įgyti, t. y. C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojų mokymai.

Potencialūs pareiškėjai (7)

Taip

Ne. Vadovaujantis PFSA 15 punktu, pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu gali būti juridiniai asmenys ar jų filialai, atstovybės.

Taip

Ne. Vadovaujantis PFSA 15 punktu, pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu gali būti juridiniai asmenys ar jų filialai, atstovybės.

Ne. Jungtinė veiklos sutartis, neprivalo būti patvirtinta notariškai.

Vadovaujantis PFSA 13 punktu, galimi pareiškėjai:

 • viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; projektų, apimančių PFSA 10.3 papunktyje nurodytas veiklas, pareiškėjais negali būti valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys, t. y. juridiniai asmenys, kurių savininke yra valstybė ar savivaldybė arba kurių visuotiniame akcininkų susirinkime, visuotiniame dalininkų susirinkime ar visuotiniame narių susirinkime valstybei ir (ar) savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų (toliau – valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys);
 • privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje;
 • savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija (išskyrus atvejus, kai vykdomas projektas, apimantis PFSA 10.3 papunktyje nurodytas veiklas).

Veiklos vykdymo vieta – vieta, kurios adresu yra registruota juridinio asmens buveinė ir (arba) yra nekilnojamas turtas, kurį nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais valdo juridinis asmuo ir kuriame nekilnojamąjį turtą valdantis asmuo ar jo atskiras padalinys, filialas, atstovybė vykdo faktinę veiklą.

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija – Kaišiadorių miestas.

Projektų vykdytojai turi atitikti reikalavimus, keliamus pareikškėjams, nurodytus PFSA 13 punkte: galimi pareiškėjai:

 • viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; projektų, apimančių PFSA 10.3 papunktyje nurodytas veiklas, pareiškėjais negali būti valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys, t. y. juridiniai asmenys, kurių savininke yra valstybė ar savivaldybė arba kurių visuotiniame akcininkų susirinkime, visuotiniame dalininkų susirinkime ar visuotiniame narių susirinkime valstybei ir (ar) savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų (toliau – valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys);
 • privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje;
 • savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija (išskyrus atvejus, kai vykdomas projektas, apimantis PFSA 10.3 papunktyje nurodytas veiklas).

Veiklos vykdymo vieta – vieta, kurios adresu yra registruota juridinio asmens buveinė ir (arba) yra nekilnojamas turtas, kurį nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais valdo juridinis asmuo ir kuriame nekilnojamąjį turtą valdantis asmuo ar jo atskiras padalinys, filialas, atstovybė vykdo faktinę veiklą.

Bendri projekto klausimai (12)

Taip. Vadovaujantis PFSA 22.1.9 punktu, vykdant PFSA 10.1 papunktyje nurodytas veiklas tinkama projekto tikslinė grupė – socialinę atskirtį patiriantys gyventojai: neįgalieji, t. y. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą yra nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, ir jų šeimos nariai.

Vadovaujantis PFSA 53.6 punktu, transporto priemonių įsigijimo išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti išlaidomis.

Taip. Vadovaujantis PFSA 21 punktu, projekto veiklos turi būti vykdomos visoje Lietuvos Respublikoje, jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda atitenka gyventojams ir (ar) šioje teritorijoje veiklą vykdančiam jauno verslo subjektui.

Taip, bet ta suma Vietos plėtros projektiniame pasiūlyme turi būti nurodyta kaip pareiškėjo prisidėjimas.

Vadovaujantis PFSA 28.1 punktu, projekto veiklos prireikus turi būti organizuojamos patalpose, prieinamose judėjimo, regos ar kitą negalią turintiems asmenims.

Vadovaujantis PFSA 61 punktu, paraiškos pateikimo paskutinė diena nustatoma Ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąraše, kuris bus skelbiamas interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Veiklos vykdymo vieta – vieta, kurios adresu yra registruota juridinio asmens buveinė ir (arba) yra nekilnojamas turtas, kurį nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais valdo juridinis asmuo ir kuriame nekilnojamąjį turtą valdantis asmuo ar jo atskiras padalinys, filialas, atstovybė vykdo faktinę veiklą.

Konsultuotis galima telefonu, raštu, elektroniniu paštu, arba tiesiogiai iš anksto susitarus. Kontaktai http://kaisiadoriumiestovvg.lt/kontaktai/

Ne mažiau kaip du.

Kaišiadorių rajono, Kauno miesto, Kauno rajono, Jonavos rajono, Širvintų rajono, Elektrėnų, Trakų rajono, Prienų rajono savivaldybės.

Pagrindiniai etapai:

 • Vietos plėtros projektinio pasiūlymo rengimas, teikimas ir vertinimas;
 • Atrinktų Vietos plėtros projektinių pasiūlymų teikimas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai;
 • Paraiškos rengimas, pateikimas, vertinimas;
 • Finansavimo skyrimas projekui ir sutarties pasirašymas;
 • Projekto įgyvendinimas;
 • Projekto užbaigimas – galutinio mokėjimo prašymo ir galutinės ataskaitos teikimas ir tvirtinimas.

Vadovaujantis PFSA 20 punktu, teikiamų projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2022 m. gruodžio 31 d. Kitu apribojimų nėra numatyta.

Load More