Priėmimo į miesto VVG tvarka

Priėmimo į Kaišiadorių miesto VVG tvarka:

  1. Asociacijos nariais gali būti Kaišiadorių miesto teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys – t. y., bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos nevyriausybinės organizacijos, asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės, savivaldybės taryba.
  2. Nariai turi būti savarankiškai įstoję į Asociaciją, pripažįstantys asociacijos įstatus, neturintys jai ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktams prieštaraujančių tikslų.
  3. Stojantysis į Asociacijos narius Asociacijos pirmininkui pateikia raštišką prašymą. Asociacijos pirmininkas perduoda prašymą svarstyti artimiausiam Asociacijos valdybos posėdžiui. Prašymas patenkinamas paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Nariu tampama valdybai patenkinus prašymą ir sumokėjus numatytą stojamąjį įnašą. Iki valdybos sudarymo naujus Asociacijos narius priima Asociacijos pirmininkas.
  4. Vienkartinis stojamasis mokestis – 10 €, metinis asociacijos nario mokestis – 12€.