Kokie keliami reikalavimai potencialiems projektų vykdytojams/organizacijoms?

Projektų vykdytojai turi atitikti reikalavimus, keliamus pareikškėjams, nurodytus PFSA 13 punkte: galimi pareiškėjai:

  • viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; projektų, apimančių PFSA 10.3 papunktyje nurodytas veiklas, pareiškėjais negali būti valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys, t. y. juridiniai asmenys, kurių savininke yra valstybė ar savivaldybė arba kurių visuotiniame akcininkų susirinkime, visuotiniame dalininkų susirinkime ar visuotiniame narių susirinkime valstybei ir (ar) savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų (toliau – valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys);
  • privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje;
  • savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija (išskyrus atvejus, kai vykdomas projektas, apimantis PFSA 10.3 papunktyje nurodytas veiklas).

Veiklos vykdymo vieta – vieta, kurios adresu yra registruota juridinio asmens buveinė ir (arba) yra nekilnojamas turtas, kurį nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais valdo juridinis asmuo ir kuriame nekilnojamąjį turtą valdantis asmuo ar jo atskiras padalinys, filialas, atstovybė vykdo faktinę veiklą.