Svarbi informacija projektų vykdytojams

Nuo 2021-06-01 neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimai galimi:

  • atvirose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip viena neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupė, bet ne daugiau nei 25 asmenys (Nutarimo 13.12.2 p.);
  • uždarose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 10 asmenų ir užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 m² paslaugos teikimo vienam asmeniui plotas (Nutarimo 13.12.3 p.);
  • kai dalyvauja tik asmenys, atitinkantys šio nutarimo 18 punkte nurodytus kriterijus (Nutarimo 13.12.5 p.), t. y. asmenys, turintys Galimybių pasą. Deklaruojant išlaidas pagal šį Nutarimo punktą, Agentūrai turėsite pateikti laisvos formos patvirtinimą, kad visi mokyme dalyvavę dalyviai turėjo Galimybių pasą (pvz., Mokymuose „xxxx“, vykusiuose yyyy-mm-dd, visi dalyvavę dalyviai turėjo aktyvų Galimybių pasą, ir mokymų organizavimas atitiko Galimybių pase nurodytus reikalavimus).

Pateikiame ištrauką iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos internetiniame puslapyje pateiktų klausimų atsakymų (https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/svietimas-covid-19-salygomis/duk):

Ką apima neformalusis suaugusiųjų švietimas?

Neformalusis suaugusiųjų švietimas – tai suaugusių žmonių nuo 18 metų kvalifikacijos tobulinimas, papildomų kompetencijų įgijimas ar saviraiška. Suaugusiųjų neformalųjį švietimą teikia nevyriausybinės organizacijos, mokyklos, profesinės mokyklos, kolegijos, universitetai, mokytojų švietimo centrai, trečiojo amžiaus universitetai, valstybės institucijos, verslo įmonės, profesinės sąjungos, kt. Siūlomos programos, skirtos plėtoti mokymosi visą gyvenimą kompetencijas: raštingumo; kalbų; matematikos, gamtos mokslų, technologijų ir inžinerijos; skaitmenines; asmenines, socialines ir mokymosi; pilietines; verslumo ir kt. Saviraiškos programos skirtos lavinti kūrybiškumą, gebėjimus, tai ir galimybė įsitraukti į savanorystės projektus. Tikslinės (užsakomosios) programos skirtos visuomenės švietimui strateginiais visuomenės ir valstybės raidos klausimais, pavyzdžiui, sveikos gyvensenos, smurto prevencijos, energijos tausojimo, ekosistemų apsaugos ir kt.

  • Jei mokymai yra vidiniai, kuriuos veda įmonės / įstaigos darbuotojas kitiems darbuotojams, ir mokymai neatitinka neformalaus suaugusiųjų švietimo sąvokos apibrėžimo, tokiu atveju mokymai vykdomi:

2021-05-24–2021-05-31 laikotarpiu:

 Vadovaujantis Nutarimo 2.2.1. p.

Jei dirbama su Galimybių pasu, deklaruodami išlaidas Agentūrai turėsite pateikti laisvos formos patvirtinimą, kad visi mokymuose dalyvavę dalyviai bei lektorius turėjo Galimybių pasą (pvz., Mokymuose „xxxx“, vykusiuose yyyy-mm-dd, visi dalyvavę dalyviai bei lektorius turėjo aktyvius Galimybių pasus, ir mokymų organizavimas atitiko Galimybių pase nurodytus reikalavimus).  

Jei įmonė / įstaiga savo veiklą kontaktiniu būdu organizuoja ir be Galimybių paso, t. y. pagal Nutarimo 2.2.1 punkto nuostatą įmonėje / įstaigoje „darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas (darbą) būtina atlikti darbo vietoje“,  tokiu atveju mokymus vykdyti galima kontaktiniu būdu, tačiau turi būti pateiktas pagrindimas, kodėl mokymų negalima vykdyti nuotoliniu būdu.

Nuo 2021-06-01:

Vadovaujantis Nutarimo 6 p.

Pagal Nutarimo 6 punkto nuostatą įmonėje / įstaigoje „darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami taip, kad būtų užtikrintos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos, arba nuotoliniu būdu“.

Tokiu atveju mokymus galima vykdyti kontaktiniu būdu, tačiau turi būti pateiktas pagrindimas, kodėl mokymų negalima vykdyti nuotoliniu būdu bei kad buvo užtikrintos visos Nutarimo 6 p. minimos sąlygos.

  • Jei mokymas neatitinka suaugusiųjų neformalus švietimo sąvokos, ir yra įsigyjamas paslaugos pirkimo būdu, tada toks mokymas galėtų būti traktuojamas kaip paslauga, kuri turėtų atitikti:

2021-05-24–2021-05-31 laikotarpiu:

Nutarimo 2.2.3 p. ir 2.2.31 p. bei iš jo išplaukiančius punktus. Tokio pobūdžio mokymų vykdymui kontaktiniu būdu turėtų būti pateiktas pagrindimas, kaip atitinka Nutarimo 2.2.3 p. ir 2.2.31 p.

Nuo 2021-06-01:

Nutarimo 8 p. bei iš jo išplaukiančius punktus. Tokio pobūdžio mokymų vykdymui kontaktiniu būdu turėtų būti pateiktas pagrindimas, kaip atitinka Nutarimo 8 p. bei kad buvo užtikrintos visos Nutarimo 8 p. minimos sąlygos.

Ateityje prašome sekti Nutarimo atnaujinimo nuostatas ir vadovautis aktualia jo redakcija.

Aktualios nuorodos:

Nutarimo, galiojančio 2021-05-24–2021-05-31, suvestinę redakciją galima rasti: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b2eeaf801f4a11ebb0038a8cd8ff585f/asr

Nutarimą, galiojantį nuo 2021-06-01 galima rasti:

385 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Liet… (lrs.lt)

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos  paviešintą susistemintą Galimybių paso atmintinę galima rasti:

https://eimin.lrv.lt/lt/naudinga-informacija-1/informacija-verslui-del-covid-19/verslo-salygos-karantino-metu/galimybiu-pasas/ES%20banerio%20nuoroda

Daugiau informacijos taip pat galima rasti:

https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/svietimas-covid-19-salygomis/duk

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones